بزودی کتاب بازمود هم چاپ میشه

و شما میتونید در این قسمت اطلاعاتش رو بخونید